انعطاف در تعیین سرمایه

  بیمه گذار می تواند میزان سرمایه بیمه (سرمایه فوت)، حق بیمه،تعداد و الگوی پرداخت ها را در هر زمان در طول مدت بیمه تغییر دهد.

Cover