پرداخت غرامت نقص عضو

  در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه (شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد) حسب درصد از کار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو بر اساس یک برابر سرمایه فوت به هر علت و فوت در اثر حادثه (هر کدام که کمتر باشد) و تا سقف 50 میلیون تومان تعیین می گردد.

Cover