tejarat    بیمه پارسیان روش های پرداخت شناسه دار از طریق درگاه های غیر حضوری بانک تجارت

  روش های  پرداخت شناسه دار از طریق درگاه های غیر حضوری بانک تجارت

1- موبایل بانک

2- تلفن بانک

3- واریز از طریق سرویس اینترنتی کارت (درگاه پرداخت)

  ورود به سرویس موبایل بانک تجارت
  انتخاب گزینه انتقال وجه شناسه دار
  ورود رمز
  ثبت شماره حساب مقصد شرکت / سازمان
  ثبت مبلغ
  ثبت شناسه پرداخت شرکت / سازمان
  واریز مبلغ

  ورود به سرویس تلفن بانک تجارت (شماره تماس 81277)
  ثبت شماره حساب
  ورود رمز اول
  انتخاب گزینه 5
  انتخاب گزینه 6
  ورود رمز غیر حضوری
  ثبت شناسه پرداخت شرکت / سازمان
  ثبت مبلغ
  ورود شماره حساب
  واریز مبلغ

  ورود به سایت اینترنتی بانک تجارت
  انتخاب گزینه بانکداری الکترونیکی
  انتخاب گزینه خدمات اینترنتی کارت
  انتخاب آیکن پرداخت شناسه دار
  ورود به درگاه
  انتخاب نام شرکت / سازمان
  ثبت شناسه پرداخت شرکت / سازمان
  ثبت مبلغ
  تکمیل اطلاعات کارت
  تایید اطلاعات ورودی
  تایید نهایی و واریز
  رسید چاپی

4- واریز از طریق سرویس بانکداری اینترنتی

5- واریز از طریق دستگاه های خود پرداز با استفاده از تجارت کارت

6- واریز از طریق دستگاه های خود پرداز با استفاده از سایز کارت های شتاب

  ورود به سایت اینترنتی بانک تجارت
  انتخاب گزینه بانکداری الکترونیک
  انتخاب گزینه بانکداری اینترنتی
  انتخاب آیکن انتقال وجه به حساب های دیگران
  انتخاب گزینه انتقال به شرکت های خاص
  انتخاب نام شرکت / سازمان
  ثبت شناسه پرداخت
  ثبت شماره حساب شرکت / سازمان
  ثبت مبلغ
  واریز مبلغ

  ورود
  انتخاب گزینه سایر خدمات (2 بار)
  انتخاب گزینه واریز به حساب سازمان ها با دریافت کد شناسه
  انتخاب گزینه سایز سازمان ها
  ثبت شماره کارت شرکت / سازمان
  ثبت شناسه پرداخت
  ثبت مبلغ
  تایید اطلاعات ورودی
  واریز مبلغ

  ورود
  انتخاب گزینه واریز به حساب سازمان ها با دریافت کد شناسه
  انتخاب گزینه سایر سازمان ها
  ثبت شماره کارت شرکت / سازمان
  ثبت شناسه پرداخت
  ثبت مبلغ
  تایید اطلاعات ورودی
  واریز مبلغ

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان