مقایسه بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان با حساب های بانکی

  در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و پس انداز در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و فقط در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت.
  بیمه عمر و سرمایه گذاری، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد.
  با وجود اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد.
  وام در سیستم عمر و پس انداز در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی …
  مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و پس انداز چنین امری امکان پذیر می باشد.

  متخصصین در مقایسه انواع پس انداز ها با توجه به جمیع عوامل به بیمه عمر نمره 68 و به پس انداز بانكی نمره 34 داده اند .
عوامل ذیل این مقایسه را امكان پذیر می سازد :

توضیحات نظام بانکی بیمه عمر
   قدرت نقدینگی 10 4
   سیستم برنامه برای پس انداز 0 10
   اطمینان 9 10
   ثبات در نرخ بهره 0 10
   حق طلبکاران در صورت فوت شخص 0 10
   قدرت انتقال 8 10
   سرمایه فعلی 7 4
   تامین در صورت فوت 0 10